Suomalaisten käsitykset lämmityksestä ja energialähteistä: Lämmitysenergia Yhdistys ry:n tutkimuksen tulokset

Johdanto

Lämmitysenergia Yhdistys ry teetti puolueettoman tahon, Viestintätoimisto Riannon, kautta kuluttajatutkimuksen suomalaisten näkemyksistä lämmitykseen, energialähteisiin ja päästöihin liittyen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin kuluttajat ymmärtävät alaan liittyviä käsitteitä ja mitä asenteita heillä on lämmitystä ja energiatehokkuutta kohtaan.

 

Tutkimuksen Tausta ja Toteutus

Tutkimus suoritettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa maaliskuun lopussa 2023. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista, jotka edustivat kansallisesti koko maata sekä eri ikä- ja sukupuoliryhmiä. Aineiston vastaajista puolet olivat miehiä ja puolet naisia. Vastauksia saatiin kaikista ikäluokista ja koko Suomesta, mikä antaa kattavan kuvan suomalaisten asenteista ja ymmärryksestä.

 

Keskeiset Löydökset

Suurin osa vastaajista oli hyvin perillä monista lämmitykseen ja energiatehokkuuteen liittyvistä seikoista. Esimerkiksi väittämään ”Kiinteistön energiatehokkuus paranee, kun vaihtaa lämmitysjärjestelmän esim. uuteen ja tehokkaampaan ilmalämpöpumppuun” 77 % vastasi oikein. Kuitenkin joissakin asioissa kuluttajien tietämys jäi vajaaksi. Esimerkiksi vain 16 % tiesi, ettei vesikiertoisessa sähkölämmityksessä kuuma vesi tule suoraan sähköyhtiöltä kodin pattereihin tai lattialämmitysputkiin. Tutkimuksessa selvitettiin myös kuluttajien näkemyksiä mediassa esitettyjen teknisten termien ymmärrettävyydestä. 53 % toivoi, että käsitteet avattaisiin kansantajuisesti artikkeleiden yhteydessä, ja 34 % ärsyyntyi, jos he eivät ymmärtäneet artikkeleissa käytettyjä sanoja. Selvästi yli puolet vastaajista koki, että mediassa käytetään käsitteitä sekavasti.

– Kuluttajille on hyvin oleellista kertoa lämmitykseen liittyvistä asioista selkeästi ja ymmärrettävästi sekä avata teknisiä termejä, jotka alan ammattilaisille tuntuvat itsestään selviltä. Tämä selviää myös hyvin tutkimuksesta, Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula korostaa.

– Jotta kiinteistöissä pystytään tekemään järkeviä ja kustannustehokkaita toimia energiatehokkuuden kannalta, on myös oleellista, että kuluttajat ymmärtävät toimenpiteiden vaikutukset.

– Omakotiasukkaalla on nykyisin monenlaisia mahdollisuuksia kiinteistön lämmittämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Siksi onkin tarkkaan mietittävä ne toimenpiteet, joilla lämmityksen kustannukset pysyvät kohtuullisina ja asumismukavuus hyvänä.

– Lämmitystapamuutokset eivät sinällään nosta kiinteistön energiatehokkuutta. Oleellista olisi ensin selvittää mitkä ovat ne pahimmat lämmön ”vuotokohdat” ja aloittaa niistä. Lämmitysmuodosta riippumatta, lämmityksen kustannukset laskevat.

 

Johtopäätökset ja Pohdinta

Tulokset osoittavat, että suomalaisten ymmärrys lämmityksestä ja energialähteistä on pääosin hyvä, mutta tietyissä asioissa on vielä parannettavaa. Teknologian ja termien selkeys on kuluttajille tärkeää. Tämän vuoksi Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) pyrkii jatkossa tuottamaan erilaisia digitaalisia julkaisuja, kuten podcasteja ja YouTube-videoita, joilla voidaan selventää lämmityksen teknologiaa ja termejä sekä niiden vaikutusta kuluttajalle.

– Kuluttajatutkimuksen tulokset valaisevat selkeästi viestinnän selkeyden ja monipuolisuuden tärkeyttä, viestintäkoordinaattori Toni Degerlund toteaa.

– Ymmärrämme, että viestimme on oltava ymmärrettävää, ja olemme sitoutuneet tuomaan tekniset asiat ja käsitteet lähemmäksi suomalaisten arkea.

 

Degerlund kertookin, että Lämmitysenergia Yhdistyksessäkin aiotaan kehittää viestintää koko ajan siten, että se olisi selkokielistä ja mahdollisimman ymmärrettävää.

– Aiomme kehittää viestintämuotojamme ajan hermolla. Tämä tarkoittaa sitä, että rinnakkain perinteisen tiedottamisen ja painetun lehden kanssa tuotamme monipuolista digitaalista sisältöä, joka kattaa eri median muodot laajasti.

– Suunnitelmissamme on lanseerata kattava verkkolehti, joka tarjoaa lukijoilleen paitsi syvällisiä artikkeleita, myös videomateriaalia, grafiikkaa, podcasteja ja muuta ajankohtaista sisältöä. Olemme myös aktiivisesti mukana kaikilla yleisimmillä somekanavilla varmistaaksemme, että viestimme tavoittaa kaikenikäiset suomalaiset.

 

Avainasemassa on kuitenkin lopulta sisältö, riippumatta siitä, missä muodossa sitä tuotetaan.

– Yli kaiken tiedostamme, että paraskaan viestintästrategia ei toimi, ellei sen sisältö kosketa ja kiinnosta ihmisiä, Degerlund korostaa.

– Lämmitys, energiatehokkuus ja kaikki niihin liittyvät aiheet ovat jokapäiväisiä ja omakohtaisia kysymyksiä monelle suomalaiselle. On ensisijaisen tärkeää, että kirjoitamme aiheista, jotka ovat lähellä ihmisten sydäntä ja arkea. Jatkossa panostamme entistä enemmän siihen, että kuluttajilla on mahdollisuus ymmärtää, kysyä ja vaikuttaa asioihin, jotka koskevat heidän omaa elinympäristöään ja kotiaan.

Täältä voit käydä katsomassa kuluttajatutkimuksen tulokset kokonaisuudessaan: LEY_Sanastokysely 2023_tulosraportti_PP-esitys_110423