Julkaisut

<a

Klikkaamalla kuvaketta pääset kyseiseen lehteen.

Muut Lämmöllä lehdet luettavissa tästä linkistä.

HUOM! Klikkaamalla kuvaketta voit lukea teknillisen suosituksen (TS-julkaisut) digipaperiversiona. Halutessasi painetun version voit tilata sen klikkaamalla ”tilaa” painiketta.

TS-1

Kondenssiperiaatteisen öljylämmityslaitteiston rakentaminen.

 

Tässä suosituksessa annetaan laitetoteutus- ja työtapaohjeet energiatehokkaan ja vähäpäästöisen öljylämmityksen rakentamiseen teholuokaltaan alle 400 kW:n ja varastointitilavuudeltaan alle 10 tonnin uudisrakennuskohteissa. Suositusta voi soveltuvilta osiltaan noudattaa olemassa olevien kohteiden kunnostuksissa ja harkinnan mukaan myös mainittua suuremmissa kohteissa.

Tilaa

TS-2

Lämmityslaitteistojen sähköasennukset.

Tähän suositukseen on koottu öljy- ja kaasulämmityslaitteistoja koskevien seikkojen ohella keskuslämmitysjärjestelmiin liittettävien lämmityslaitteistojen ja viljankuivureiden sähköasennuksia koskevia erillisohjeita.

Tilaa

TS-3

Lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöiden edellytykset ja vastuupätevyydet

Tähän suositukseen on koottu lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekeviä hyväksyttyjä liikkeitä ja näiden vastuuhenkilöitä koskevat kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset jotka perustuvat keskeisiltä osin voimassaoleviin lakeihin, asetuksiin ja muihin viranomaismääräyksiin ja ovat velvoittavia.

Tilaa

TS-4

Öljylämmityslaitteistojen määräaikaishuoltotyöt, lämmitystekniikan mittaukset ja energiatehokkuustarkastukset

Tässä suosituksessa on esitetty pientalojen ja enimmäisteholtaan 500 kW:n rivi-, kerros- ja vastaavanlaisten kohteiden kevytöljypoltinten ja lämmöntuottolaitteistojen määräaikaishuoltojen suorittaminen.

Tilaa

 TS-5

Pientalon öljylämmityslaitteiston perusparannus

Suositusta voidaan soveltaa pientalojen öljylämmityslaitteistojen kokonaisvaltaisesssa saneerauksessa sekä osakunnostuksissa tai kun öljylämmityslaitteiston rinnalle halutaan asentaa sitä täydentäviä järjestelmiä.

Tilaa

 TS-6

Öljylämmityslaitteistojen tarkastus

Rakennusten ja asumisen lämmöntuotossa käytetään nestemäisiä polttoaineita ja energiakaasuja.
Lämmitysöljyt luetaan vaarallisiin kemikaaleihin ja niitä koskevat vaatimukset
annetaan kemikaaliturvallisuuslaissa 390/2005 ja siihen perustuvissa säädöksissä. Tässä suosituksessa esitetään näiden kohteiden tarkastusmenettelyt ja tarkastettavat seikat.

Tilaa

 TS-7

Säiliöiden tarkastus ja huolto – Nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä

Uusittu TS-7 koskee nestemäisten polttoaineiden varastointia lämmityskäytössä. Siinä huomioidaan uudentyyppiset säiliörakenteet, uudet öljylaadut ja esille tulleet ongelmat. Siinä on otettu huomioon myös muovisäiliöiden tarkastusmenetelmiin.

Tilaa

 TS-7 Liite

Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmukset

Tässä ohjeessa esitetään maanpäällisten muovisten öljysäiliöiden turvallisen käyttökunnon varmistamiseen liittyviä näkökohtia ja yleisimpien käytössä olevien muovisäiliöiden tuotekohtaisia tietoja. Ohje on tarkoitettu täydentämään Teknillisessä suosituksessa TS 7; ”Säiliöiden tarkastus ja huolto – Nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä” esitettyjä säiliöiden tarkastusmenettelyjä.

HUOM! Tämä liite on saatavana  ainoastaan oheisena digiversiona.

Klikkaamalla sivuilla oleviin kuva numeroihin, pääset kyseiseen kuvaan ja sieltä paluunuolta klikkaamalla takaisin sivulle.

 TS-8

Aurinkolämmityksen ja vesilämmitysjärjestelmien yhdistelmät

Uusittu TS-8 käsittelee aurinkokeräinten yhdistämistä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja lämpimänkäyttöveden tuottamiseen.

Tilaa

TS-9

Pientalon lämmönjakojärjestelmän kuntokartoitus

Suosituksen avulla pyritään yhdenmukaistamaan työtapoja ja työmenetelmiä. Tavoitteena on saada laitteistot toimimaan taloudellisesti, toimintavarmasti ja ympäristön kannalta mahdollisimman vähin haittavaikutuksin. Kun tarkastus- ja huoltotyöt tehdään suosituksessa esitetyllä tavalla, lämmityksestä tulee taloudellista ja varmaa.

Tilaa

TS-10

Puupellettiä käyttävien lämmityslaitteistojen asentaminen ja paloturvallisuus

Suosituksessa annetaan ohjeet yhtenäiseen asennuskäytäntöön, joiden mukaan toimitaan pellettilaitteistoja asennettaessa. Ohjeissa on huomioitu viimeisimmät lait, asetukset ja viranomaismääräykset.

Tilaa

TS-11

Kondenssikattiloiden hormit ja kondenssiveden käsittely

Savuhormeilla on keskeinen osa kondenssitekniikassa. Tämän suosituksen tavoitteena on antaa asennusten laadun ja vaatimustenmukaisuuden sekä laitteistojen asianmukaisen toiminnan varmistamiseen vaadittavat tiedot.

Tilaa

TS-12

Biolämmityslaitteistojen määräaikaishuoltotyöt, lämmitystekniikan mittaukset ja energiatehokkuustarkastukset

Suositus käsittelee biolämmityslaitteistojen huoltoa ja lämmitystekniikan mittauksia yleisellä tasolla. Tavoitteena on biopolttoaineiden energiatehokkaan käytön edistäminen ja laitteistojen luottettavuuteen vaikuttavien seikkojen huomioon ottaminen.

Tilaa

TS-13 

Öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumppujen yhdistelmät

Suosituksessa käsitellään lähinnä pientalojen öljylämmitysjärjestelmien muuttamista hybridilämmitykseksi, jossa ilmavesilämpöpumppu tuottaa suurimman osan energiasta ja öljylämmitystä käytetään kovimmilla pakkasilla tuottamaan tarvittava lämpöenergia ja teho.

Tilaa

TS-14 

Öljylämmityslaitteistoissa käytettävät uusiutuvat nestemäiset polttoaineet

Suomessa ollaan laajasti siirtymässä rakennusten lämmityksessä uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin ratkaisuihin.
Öljylämmitystoimiala on siirtymisvaihetta edistääkseen tuonut tarjolle omana vaihtoehtonaan uusiutuvan lämmitysöljyn. Tuote on valmistettu kokonaan jätteistä ja tähteistä sekä aiemmin hyödyntämiskelvottomista teollisuuden sivuvirroista.

Vaihtoehdon merkittävä etu on, että uusiutuvan polttoaineen käyttöön voidaan useimmissa öljylämmityskohteissa siirtyä vaivattomasti, koko laitteistoa vaihtamatta. Näin saadaan hyödyksi kohteessa olevien hyväkuntoisten laitteistojen jäljellä oleva käyttöikä, materiaaleja ja tuotantopanostuksia tarpeettomasti hylkäämättä.

Tilaa

Alta löydät myös muita Lämmitysenergia Yhdistyksen julkaisuja, jotka eivät ole digitaalisesti luettavissa, mutta ovat tilattavissa tilauslomakkeen kautta painamalla ”Tilaa”-nappia.

Öljylämmitystekniikka

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa

Poltinasentajan taskuopas

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa

Räjähdysvaaralliset aineet 2019

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa

SFS-käsikirja 39-1

Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 1: Säädökset ja ohjeet.

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa

Öljylämmitysalan säännökset

Tutkintojulkaisukooste.

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa

Kaasualan säännökset

Tutkintojulkaisukooste.

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa

Suomen Lämmitystieto Oy

Kaasualan vastuupätevyyksiin perehdyttävä koulutus 2019. Kaasualan standardikooste. Huom. Sisältyy julkaisukoosteeseen, mutta on tilattavissa myös erikseen.

Alla olevasta napista pääset tilauslomakkeelle.

Tilaa